Ekonomi için insan değil, insan için ekonomi...

Hakkımızda

En genel tanımıyla Maliye bilimi, devlet ile toplum arasındaki mali olayları ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Maliyenin faaliyet alanı, kamu harcamalarının hukuki ve ekonomik değerlendirilmesi, özel kesim ve kamu kesimi arasındaki fon akımlarının ekonomik ve sosyal etkileridir. Bölümde de kamu ve özel sektörde, mali konularla ilgili alanlarda, ekonomi ve hukuk bilgisinden de yararlanarak, gerekli teknik bilgi ve yöntemlerin edinilmesi, mali konularla ilgili karşılaşılan sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm üretilmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır ve bu alanda çalışacak elemanlar yetiştirilir.

Bölümde öğrencilere maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri verilmektedir. Sayısal düşünme yeteneğine sahip olan, yüksek muhakeme ve yorum gücüne sahip olan, ekonomiye ilgi duyan, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan,dikkatli, tertipli ve sabırlı olmasını bilen, yerinde ve doğru kararlar verebilen, kararların uygulanmasını takip edebilen ve başkalarıyla iyi iletişim kurabilen öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatında başarılı olmaları daha kolay olmaktadır.

Maliye bölümünü bitirenler Maliyeci unvanı verilir. Maliye mezunları çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Kamu kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi yapanlar denetleme görevi de yapabilirler. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar belediye ve il özel dairelerinin ilgili servislerinde de görev alabilirler. Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kamu iktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli idareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsız da çalışabilirler. Mezunlar genellikle kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda denetçi ve yönetici olarak çalışmaktadırlar.

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 08.07.2016 15:15:07